reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

STIM TOOLS a.s.

logo STIM TOOLS a.s.IČO: 47116749
DIČ: CZ47116749
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: STIM TOOLS a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 47116749
DIČ: CZ47116749
Zapsáno u: Úřad městské části Praha 3
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 1
První živnost: 25.2.1993
Všech živností: 7
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 16.11.2009

OSOBY

Jméno: Ing. Rudolf Skuhra
Adresa: 1540, Praha 1 (Nové Město), 11000
Role: Společník

Jméno: Ing. Zdeněk Macháček
Adresa: 112, Vsetín (Vsetín), 75501
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 25.2.1993
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
 • Zprostředkování obchodu
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: STIM TOOLS a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 47116749
DIČ: CZ47116749
Zapsáno u: Městský soud v Praze
Oddíl/vložka: B 1913
Stav: Aktivní
Adresa: Brandlova 1381/18, Praha 4

FINANCE

Vklad: 161762000

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 1000
Počet: 10065

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 5000
Počet: 19

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 10000
Počet: 514

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 100000
Počet: 902

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 500000
Počet: 3

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 53000000
Počet: 1

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 1000000
Počet: 1

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 762000
Počet: 1

OSOBY

Jméno: Ing. Rudolf SkuhraCSc.
Role: předseda představenstva
Adresa: Lannova 1540/6, Praha 1
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Zdeněk Macháček
Role: člen představenstva
Adresa: Bratří Hlaviců 112, Vsetín
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Ing. Ivan Čapek
Role: člen
Adresa: Brandlova 18, Praha 3, 13000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Věra Žejdlíková
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Brandlova 18, Praha 3
Rodné číslo: skryto

Jméno: Marie Bláhová
Role: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Brandlova 1381/18, Praha 4
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyj. činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
 • Zprostředkování obchodu
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Společnost STIM TOOLS a.s. je právním nástupcem společnosti OSANIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 184, identifikační číslo 49240358, která byla ke dni 31.10.1997 vymazána bez likvidace z obchodního rejstříku vložky Rg. B 1992.
 • Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu
 • Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. konaná dne 8.11.2004, osvědčená notářským zápisem sepsaným JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze 5, NZ 345/2004, N 450/2004, rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:
 • Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. z v y š u j e základní kapitál společnosti ze stávající výše 107.700.000,-Kč (slovy: jednostosedmmilionůsedmsettisíc korun českých) na 161.762.000 (slovy: jednostošedesátjedenmilionsedmsetšedesátdvatisíc korun českých, tedy o 54.762.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilonůsemsetšedesátdvatisíce korun českých) za těchto podmínek a tímto způsobem:
 • a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.
 • b) Počet, forma, druh, podoba a jmenovitá hodnota upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu budou upsány: 1 (slovy: jedna) kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 53.000.000,-Kč (slovy: padesáttřimiliony korun českých), 1 (slovy: jedenmilion korun českých) a 1 (slovy: jedna) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 762.000,-Kč (slovy: sedmsetšedesátdvatisíce korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých)
 • c) Přednostní právo akcionářů k upisování akcií se nevylučuje, avšak akcionáři Merona Holding AG, STROJIMPORT a.s., Michal Brzák, Ing. Petr Smrž a pan Ing. Radovan Vlk se svého přednostního práva k upisování akcií před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali.
 • d) Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, a to společností STIMBUILDING a.s., IČ 61859397, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2818.
 • e) Upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • f) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akci je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu na zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a možnost upsání akcií skončí nejpozději 30 (slovy: třicet) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu na zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí této valné hormady o zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 15 slovy (slovy: patnácti) dnů od rozhodnutí této valné hromady. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí: jedenkrát 53.000.000,-Kč (slovy: padesáttřimiliony korun českých), jedenkrát 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a jedenkrát 762.000,-Kč (slovy: sedmsetšedesátdvatisíce korun českých).
 • g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky společnosti STIMBULDING a.s. za společností STIM TOOLS a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to: části pohledávky, která byla společnosti STIMBUILDING a.s. postoupena společnosti Merona Holding AG smlouva o postoupení pohledávky v celkové výši 4.575.796,-EUR (slovy: čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) uzavřenou dne 30.8.2004. (Jedná se o část peněžité pohledávky, která společnosti Merona Holding AG vznikla na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999, dohody o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího I. dodatku ze dne 1.12.1997 a jejího doplňku (dodatku) ze dne 17.8.1999. Část této pohledávky ve výši 4.575.796,-EUR (slovy:čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) byla smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.8.2004 postoupena Merona Holdinga AG na společnost STIMBUILDING a.s. Toto postoupení bylo dlužníkovi oznámeno přípisem ze dne 16.9.2004.
 • h) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:
 • 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností STIM TOOLS a.s., IČ 47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstíku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1913, a předem určeným zájemcem - společností STIMBUILDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČ 61859397, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.2818,
 • 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky ve výši 54.762.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilionůsedmsetšedesátdvatisíce korun českých) vzniklé společnosti STIMBUILDING a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.8.2004, kterou jí byla postoupena společností Merona Holding AG pohledávka této společnosti za společností STIM TOOLS a.s., ve výši 4.575.796,-EUR (slovy: čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) která společnosti Merona Holding AG vznikla na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999, dohody o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího I. dodatku ze dne 1.12.1997 a jejího doplňku (dodatku) ze dne 17.8.1999, a dohody o poskytnutí úvěru ze dne 10.2.1998 ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999. Předmětné postoupení pohledávky bylo dlužníkovi oznámeno přípisem ze dne 16.9.2004.
 • 3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od obdržení návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • i) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třeceti) dnů od zápisu zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • j) Vydání poukázek na akcie podle § 204b zákoníku se neschvaluje.

POBOČKA #

KONTAKT

STIM TOOLS
Ulice: Bratislavská 49
Město: BRNO
PSČ: 65890
Kraj: Liberecký

Opovědná osoba: Ing. Zdeněk Macháček
Telefon: 545 210 085 - prodejna
Fax: 545 211 163
E-mail: brno@stimtools.cz
WWW: http://www.stimtools.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace