reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

STAROBRNO a.s.

logo STAROBRNO a.s.IČO: 46346911
DIČ: CZ46346911
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: STAROBRNO, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 46346911
DIČ: CZ46346911
Zapsáno u: Magistrát města Brna
Stav: Aktivní
Aktivních živností:
První živnost: 6.11.1992
Všech živností: 22
Informace z rzp: 2.6.2009

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: STAROBRNO a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 46346911
DIČ: CZ46346911
Zapsáno u: Krajský soud v Brně
Oddíl/vložka: B 751
Stav: Neaktivní
Adresa: Veslařská 125, Brno, 63700

FINANCE

Vklad: 758598500

Druh: Kmenové akcie na majitele
Hodnota: 500
Počet: 1517197

OSOBY

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: předseda představenstva
Adresa: Václavské nám. 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jiří Imrýšek
Role: člen představenstva
Adresa: Šebelova 670, Bílovice nad Svitavou, 66401
Rodné číslo: skryto

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen představenstva
Adresa: Václavské nám. 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Veslařská 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Veslařská 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Oldřich Res
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Veslařská 125, Brno, 63700
Rodné číslo: skryto

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Veslařská 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Veslařská 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • pivovarnictví a sladovnictví
 • hostinská činnost
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 • zámečnictví, nástrojářství
 • vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.04.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 16.04.1996.
 • Den vzniku: 1.5.1992.
 • V souladu s projektem sloučení došlo s účinností ke dni 30.6.2000 ke sloučení společnosti STAROBRNO, a.s. se společností STAROBRNO-HOLD a.s., IČO: 63484692, se sídlem Hájecká 15, 618 00 Brno, když společnost STAROBRNO a.s. je právním nástupcem společnosti STAROBRNO-HOLD a.s., jež byla s účinností ke dni 30.06.2000 zrušena bez likvidace.
 • V důsledku fúze společností HOSTAN, společnosti s ručením omezeným, jako společnosti zanikající, a společnosti STAROBRNO, a.s., jako společnosti nástupnické, přešlo na společnost STAROBRNO, a.s. jmění zanikající společnosti HOSTAN, společnost s ručením omezeným, se sídlem Znojmo, Hradní 87/2, PSČ 669 28, IČ: 48 53 07 60 s účinností ke dni 30.06.2002.
 • Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 14.05.2008, přijala toto usnesení: 1. Na této mimořádné valné hromadě společnosti STAROBRNO, a.s. (dále jen "Společnost") předložila společnost Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem v Krušovicích, PSČ: 270 53, IČ: 451 48 066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, Společnosti 1 480 284 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných Společností, a to ve formě 3 ks jednotlivých kmenových akcií Společnosti a 35 ks hromadných listin nahrazujících celkem 1 480 281 ks jednotlivých kmenových akcií Společnosti, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,57% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 97,57% podíl na hlasovacích právech společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Královský pivovar Krušovice a.s., (dále jen " Hlavní akcionář") splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen " Minoritní akcionáři"), na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen " Den přechodu") na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie Společnosti protiplnění ve výši 1.381,-Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 250/2008 ze dne 12.03.2008, zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, v němž znalec dospěl k následujícímu závěru: ,,, S ohledem na účel a předmět ocenění, povahu oceňované společnosti, poskytnuté informace a zvolenou metodologii bylo provedeno ocenění společnosti STAROBRNO,a.s., se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ: 661 47, IČ: 463 46 911, a stanovena tržní hodnota 1 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč, k datu ocenění 29.02.2008 ve výši : 1.381,-Kč (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 1.381,-Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti STAROBRNO, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy." 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění zvýšené v souladu s požadavkem § 183m odst. 2 obchodního zákoníku o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 a § 214 odst. 1 obchodního zákoníku předají listinné akcie Společnosti. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.
 • Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 14.5.2008
 • Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti STAROBRNO, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ 661 47, IČ: 463 46 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 751, se společností Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice 1, PSČ 270 53, IČ: 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti, ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Na společnost Královský pivovar Krušovice a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti STAROBRNO, a.s.

POBOČKA #

KONTAKT

STAROBRNO
Ulice: Hlinky 160/12
Město: BRNO
PSČ: 66147
Kraj: Liberecký

Opovědná osoba: p. Tomáš Kříž
Telefon: 543 516 250 - sekretariát
Fax: 543 211 035
E-mail: sales@starobrno.cz
WWW: http://www.starobrno.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace