reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

STAP a.s.

logo STAP a.s.IČO: 44569599
DIČ: CZ44569599
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: STAP a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 44569599
DIČ: CZ44569599
Zapsáno u: Městský úřad Rumburk
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 3
První živnost: 1.5.1992
Všech živností: 7
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 10.6.2009

OSOBY

Jméno: Ing. Zdenek Raichart
Adresa: 293, Vilémov (Vilémov), 40780
Role: Společník

Jméno: Václav Soukup
Adresa: 128, Vilémov (Vilémov), 40780
Role: Společník

Jméno: Miloslav Černý
Adresa: 1167, Praha 3 (Žižkov), 13000
Role: Společník

Jméno: Ing. Jindřich Piskač
Adresa: 251, Mikulášovice (Mikulášovice), 40779
Role: Společník

Jméno: Ing. David Novotný
Adresa: 281, Vilémov (Vilémov), 40780
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Hostinská činnost
Vznik: 15.9.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Barvení látek a příze
Vznik: 6.9.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 1.5.1992
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: STAP a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 44569599
DIČ: CZ44569599
Zapsáno u: Krajský soud v Ústí nad Labem
Oddíl/vložka: B 215
Stav: Aktivní
Adresa: 50, Velký Šenov, 40778

FINANCE

Vklad: 154959000

Druh: Akcie na majitele
Hodnota: 1000000
Počet: 143
Detail: v listinné podobě

Druh: Akcie na majitele
Hodnota: 1000
Počet: 11959
Detail: v listinné podobě

OSOBY

Jméno: Zdenek Raichart
Role: Předseda představenstva
Adresa: 293, Vilémov u Šluknova, 40780
Rodné číslo: skryto

Jméno: Václav Soukup
Role: Místopředseda představenstva
Adresa: 128, Vilémov u Šluknova, 40780
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Miloslav Černý
Role: Místopředseda představenstva
Adresa: Jeseniova 57/1167, Praha, 13000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jindřich Piskač
Role: Člen představenstva
Adresa: Brtnická 251, Mikulášovice, 40779
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. David Novotný
Role: Člen představenstva
Adresa: 281, Vilémov u Šluknova, 40780
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Libor Sklenář
Role: Předseda dozorčí rady
Adresa: ,
Rodné číslo: skryto

Jméno: David Sklenář
Role: člen dozorčí rady
Adresa: 270, Vilémov, 40780
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ivana Pekárková
Role: Člen dozorčí rady
Adresa: 50, Velký Šenov, 40778
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

  • výroba textilií a kusových textilních výrobků
  • barvení látek a příze
  • koupě zboží za účlem jeho dalšího prodeje
  • hostinská činnost

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

  • Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
  • Valná hromada ze dne 30.6.1998 schválila projekt sloučení STAP, a.s. a STAP-INVEST, a.s. a rozhodla o sloučení coby nástupnické společnosti v souladu se schváleným projektem sloučení s tím, že na nástupnickou společnost přechází veškerý majetek, pohledávky, práva a závazky zanikající společnosti a to dnem provedení zápisu do obchodního rejstříku.
  • Valná hromada konaná dne 31. srpna 2005 přijala rozhodnutí tohoto znění: "Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku" a) určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C., vložka 8373, (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnictví akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením: - 143 ks listinných akcií na majitele, série A, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000050, 000201-000293; - 1 896 ks listinných akcií na majitele, série B, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000085, 000133-000167, 000249-000258, 000706-000712, 002136-002144, 002261-002330, 002526-002560, 002968-002988, 002989-003016, 003831-003852, 003915-003944, 003955-003981, 016001-016500, 017001-017500, 018001-018500, 018653-018669; - čestného prohlášení společnosti MANST, s.r.o., že je vlastníkem výše uvedených listinných akcií emitenta STAP a.s., kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti STAP a.s. ve výši 93,506 %. Z uvedeného vyplývá, že společnost MANST, s.r.o. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 144 896 000 Kč, což představuje podíl 93,506 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií"). c) výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: - 831 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série A v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, - 831 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série B v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050803 ze dne 3. srpna 2005 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. d) způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000 Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak).

POBOČKA #

KONTAKT

STAP
Ulice: Vilémov u Šluknova 103
Město: VILÉMOV U ŠLUKNOVA
PSČ: 40780
Kraj: Ústecký

Opovědná osoba: p. Zdenek Raichart
Telefon: 412 315 521 - p. Sklenář David
Fax: 412 315 506
E-mail: info@stap.cz
WWW: http://www.stap.cz

Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace